You are here

Oplossingsgericht coachen

Essentieel is dat we altijd de focus leggen op wat er wel goed gaat, op wat er werkt en op hoe iets beter zou kunnen. We zijn gericht op de toekomst en op alle werkzame en nuttige elemten uit heden  en verleden. We besteden aandacht aan de sterktes, successen en eigen vondsten van de coachees om tot verbeterstrategieën te komen. Ook hulpbronnen uit de context, zoals inspirerende of ondersteunende mensen, nuttige kennisbronnen of andere hefbomen worden uitgebreid in kaart gebracht en geïntegreerd in het aandachtsveld van de coachee.

Er gaat zo weinig mogelijk aandacht naar diagnose/ of analyse van het probleem, waardoor de mensen niet oeverloos verstrikt geraken in mentale constructies die energie vergen, overbodig zijn en net in de weg gaan staan om stapjes in de richting van verbetering te zetten.   

Methode

Oplossingsgericht coachen is voortgevloeid uit de “Solution Focused Brief Therapy”, een systeemtherapeutische benadering, ontwikkeld in de eind 80-er jaren door mSteve de Shazer en Insoo Kim Berg aan het Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee/Wisconsin (USA). Hun benaderingswijze betekende een ‘paradigma-shift’ in de therapiewereld en maakte komaf met de meer traditionele therapeutische (medisch-analytische) benaderingen.
Deze oriëntatie kreeg wereldwijd navolging en blijft tot op de dag van vandaag voorwerp van studie en succesvol evidence based onderzoek.
Van grote invloed op de ontwikkeling van Solution Focused Approach waren het werk van Gregory Bateson (systeemtheorie), Wittgenstein (filosofie) van Alfred Korzybski (taal) en vooral van Milton H. Erickson (psychotherapie met hypnose/communicatie).

Individueel coachingstraject

We starten met een intakegesprek. Samen met u bepalen we wie er best aanwezig is op het intakegesprek naast de coachee. In veel gevallen is dat de leidinggevende of de opdrachtgever voor de coaching. Soms gebeurt het intakegesprek uitsluitend met de coachee.

Daarna plannen we een 5-tal coachingmomenten met een tussenperiode van maximaal 3 weken.  Deze kunnen plaatsvinden op het bedrijf van de coachee, bij Ilfaro of op een plaats die voor beide partijen geschikt is. Een coachingmoment duurt tussen 1u en 3uren. Zo is het mogelijk dat de coach als observator een vergadering of presentatie van de coachee bijwoont.

Tussen de coachingmomenten kan de coachee per mail berichten over zijn vooruitgang of over belangrijke vragen of stappen in zijn ontwikkelingsproces. 

Teamcoaching

Teamcoaching laat toe dat mensen op een respectvolle manier moeilijke onderwerpen kunnen aanboren. Dank zij de begeleiding van de coach worden veiligheid en respect in het gesprek gevrijwaard en wordt de aandacht gericht op wat gewenst is, wat beter is en wat al werkt.

Afhankelijk van de vraag is er eerst een individueel intakegsprek met de afzonderlijke teamleden en is er daarna een moment van gezamenlijk focussen op de gewenste toekomst en de stappen daarnaartoe.

Soms zijn verschillende sessies nodig om voldoende verbetering tot stand te brengen. Het spreekt vanzelf dat Ilfaro voor elke teamcoaching volledig op maat werkt van uw team.