You are here

U kan ilfaro inzetten voor interne procesbegeleiding. U zal ondervinden dat dank zij een oplossingsgerichte begeleiding de deelnemers op een constructieve en aangename manier samenwerken en veel sneller tot resultaten komen. Er is een grote focus op wat er gewild is en wat er al werkt. Het gevolg is dat mensen met een tevreden gevoel buitenstappen, zich geapprecieerd en gezien voelen en zin hebben om bij te dragen.  
 

Voorbeelden van organisatieontwikkeling uit het verleden

Aan de slag met tevredenheidenquêtes 

Een organisatie uit de foodindustrie riep ons in voor begeleiding n.a.v. een negatieve tevredenheidsenquête bij een volledig team. In plaats van te zoeken naar de oorzaken van de ontevredenheid zijn we met alle afzonderlijke leden in gesprek gegaan over wat ze concreet anders wilden met het team, over de goede momenten uit het verleden, over de sterktes van de andere teamleden, over hun goede ideeën rond wat er diende te veranderen en de bijdrage die ze hier wilden aan leveren. Op basis van de input hebben we een hele dag met het team samen doorgebracht en opbouwend gewerkt naar de gemeenschappelijke wens.    

Focus groepen nav ontoereikend loopbaan- en ontwikkelingsbeleid

Een farmaceutisch bedrijf had besloten om via anonieme ronde tafel gesprekken op zoek te gaan naar de oorzaak van de negatieve perceptie inzake het loobaan- en ontwikkelingsbeleid van één van haar globale afdelingen. Ilfaro werd erbij hehaald en heeft deze klant kunnen overhalen om juist de VP's mee aan tafel te krijgen, hen aandachtig en nieuwsgierig te laten luisteren naar wat mensen bedoelen met een succesvol carrièrebeleid, te delen wat ze al gezien hebben aan voorbeelden over hoe je vooruit gaat in je job en je ontwikkelt, te vertellen over hun eigen successen hierin en dan samen te formuleren wat de kritische succesfactoren zijn voor een goed ontwikkelingsbeleid: wat kunnen de medewerkers zélf doen, wat kan de leidinggevende doen, wat kan het bedrijf doen? De sessies zelf boden ruimte tot diepgaand en appreciatief luisteren en brachten een positieve boost teweeg in het bedrijf. De VP's uit de verschillende landen hielden zeer positieve indrukken over aan de oefening en gingen actief aan de slag met een concreet actieplan om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van hun medewerkers.  

Employer Value Proposition

In een ander foodbedrijf werden we ingeroepen om preventief na te denken over een nog beter werkend retentiebeleid. Er heerste een grote motivatie en hoge werkethos maar dat nam niet weg dat men ook duurzaam wou omgaan met de mensen en hen ook wou uitnodigen om toekomstgericht te dialogeren over de werkomstandigheden en een duurzame toekomst voor het bedrijf.

Aan de hand van 'kitchen table' conversations hielden we een open dialoog tussen werknemers en management over deze onderwerpen. Zo kregen we een beter zicht op de motivatiefactoren van de mensen, de aandachts- en groeipunten, creatieve ideeën over de toekomst van het bedrijf en een zicht op hoe mensen de cultuur en de waarden van het bedrijf ervaarden, over het leiderschap, over werk/privé balans, over ontwikkelingsmogelijkheden en over goed werken compensation en benefits praktijken.

Taking up new roles after re-structuring

Na een drastische herstructurering in een bank kregen de HR mensen een nieuwe rol toebedeeld. Ilfaro verzorgde samen met het mangagement workshops om de tijd te geven aan de mensen om zich deze rol toe te eigenen, in kaart te brengen hoe ze daar voordeel mee deden, wat het precies zou betekenen voor hun interne klanten en welke nieuwe vaardigheden ze dienden te ontwikkelen.
Nadien werden een deel van deze HR mensen ook opgeleid om andere medewerkers in het bedrijf eveneens via workshops te begeleiden om hun nieuwe rol beter te begrijpen en de implicaties van de verandering op een goede manier in te schatten en op te nemen.  

 

INFO

Heb je een concrete vraag om je interne HR processen af te stemmen, te verbeteren of om op een constructieve en participatieve manier tot betere afspraken of oplossingen te komen?

Wil je nadenken over een beter leiderschaps- of ontwikkelingsbeleid?

Zoek je een betere manier om je mensen aan het woord te laten, te appreciëren, diepgaand te luisteren naar hun goede ideeën of hun wensen?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek over je wens en hoe we je op de kortst mogelijke maar gefocuste manier kunnen bijstaan. 

info@ilfaro.be